Polityka Prywatnosci

Cia­steczka (cookies)

Nie­które obszary ser­wisu mogą wyko­rzy­sty­wać cia­steczka. Cia­steczka są to małe pliki tek­stowe wysy­łane do kom­pu­tera odwie­dza­ją­cego iden­ty­fi­ku­jące go w spo­sób potrzebny do uprosz­cze­nia i przy­spie­sze­nia dzia­ła­nia ser­wisu. Cia­steczka są nie­szko­dliwe dla kom­pu­tera, jak rów­nież dla użyt­kow­nika i jego danych. Każdy użyt­kow­nik może je wyłą­czyć w usta­wie­niach wła­snej prze­glą­darki. Usta­wie­nia dla Google Chrome dostępne są tutaj

Google

Strona korzy­sta z usług kon­cernu Google. Uży­wamy  Google Ana­ly­tics i reklam  Google Adsense czyli usług udo­stęp­nia­nych przez Google, Inc. („Google”). Aby okre­ślić, jakie reklamy Google chcesz oglą­dać, możesz użyć Mene­dżera pre­fe­ren­cji reklam.

Google używa „cookies”, czyli pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­nika w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­sobu, w jaki użyt­kow­nicy z niej korzy­stają. Infor­ma­cje gene­ro­wane przez cookie na temat korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika (włącz­nie z jego adre­semIP) są pobie­rane przez  Google i prze­cho­wy­wane przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjednoczonych.

Google będzie korzy­stał z tych infor­ma­cji w celu oceny korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika, two­rze­nia rapor­tów doty­czą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­to­rów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem na witry­nach inter­ne­to­wych i korzy­sta­niem z inter­netu. Google może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeżeli będzie zobo­wią­zana to uczy­nić na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa lub w przy­padku, gdy osoby te prze­twa­rzają takie infor­ma­cje w imie­niu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użyt­kow­nika z żadnymi innymi danymi będą­cymi w jej posia­da­niu. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z cookies wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia na prze­glą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­padku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witryny może oka­zać się nie­moż­liwe Korzy­sta­jąc z niniej­szej witryny inter­ne­to­wej użyt­kow­nik wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie przez Google doty­czą­cych go danych w spo­sób i w celach okre­ślo­nych powyżej.

Face­book

Na stro­nach ser­wi­su może znaj­do­wać się plu­gin (wtyczka) por­talu spo­łecz­no­ścio­wego Face­book, 1601 South Caro­lina Ave­nue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plu­gin Face­bo­oka znaj­duje się pod przy­ci­skiem „Lubię to“ na naszej stro­nie. Listę plu­gi­nów na Face­bo­oku znaj­dziesz tutaj.

Kiedy odwie­dzasz naszą stronę, nastę­puje auto­ma­tyczne połą­cze­nie poprzez plu­gin pomię­dzy ser­we­rem Face­bo­oka, a Twoją prze­glą­darką inter­ne­tową. Face­book otrzyma wtedy infor­ma­cję, że Ty pod swoim adre­sem IP odwie­dzi­łeś naszą stronę. Jeśli klik­niesz na przy­cisk „Lubię to“ w cza­sie kiedy jesteś zalo­go­wany w swoim kon­cie na Face­bo­oku, to zawar­tość naszej strony może zostać pod­lin­ko­wana do Two­jego pro­filu. Dodat­kowe infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nach Face­bo­oka.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Face­book odno­to­wy­wał fakt Two­ich odwie­dzin na naszej stro­nie, należy wylo­go­wać się ze swo­jego konta użyt­kow­nika na Facebooku.

Informacje na temat jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.