Naturalne i domowe metody na zaparcia

Bywa tak, że każdy z nas cierpi cza­sem na zapar­cia. I szuka spo­sobu aby sku­tecz­nie z nimi wal­czyć. Przy­czyn zaparć może być wiele. Jedną z nich są zapewne glo­balne zmiany trybu życia i spo­sób odżywiania.

Sie­dzący tryb życia a co za tym idzie brak ruchu, prze­ja­da­nie się, dieta uboga w błon­nik to główne przy­czyny zaparć. Oczy­wi­ście nie wszyst­kie. Ale to te, z któ­rymi w łatwy spo­sób możemy sobie poradzić.

Natu­ralne metody na zapar­cia są bar­dzo sku­teczne. Sku­teczne i bez­pieczne w sto­so­wa­niu. Już nasi przod­ko­wie radzili sobie sku­tecz­nie z zapar­ciami korzy­sta­jąc ze spraw­dzo­nych domo­wych sposobów.

Natu­ralne i domowe metody na zaparcia

Do popu­lar­nych domo­wych metod na lecze­nie zaparć można zali­czyć: kwa­śne mleko spo­ży­wane przed zaśnię­ciem. Podobne dzia­ła­nie mają dwa, trzy jabłka spo­żyte przed snem. Spra­wiają, że poranne wypróż­nie­nia stają się prostsze.

Bar­dzo korzyst­nie na zapar­cia, ich lecze­nie, wpły­wają rodzynki lub/ i wino­grona jedzone rano. Namo­czone wie­czo­rem wino­grona, spo­żyte rano potra­fią usu­nąć zapar­cia. Podobne wła­ści­wo­ści mają suszone śliwki.

W sumie można zauwa­żyć, że suszone śliwki to naj­lep­sza domowa metoda na zapar­cia. Jedzone same lub np. w postaci kom­potu. Taki kom­pot z suszo­nych śli­wek działa bar­dzo szybko a nie gwał­tow­nie. I jest cał­ko­wi­cie natu­ralną metodą na zaparcia.

Zauwa­żono także, że sok z jed­nej cytryny zmie­szany ze szklanką let­niej wody i odro­biną soli bły­ska­wicz­nie uspraw­nia pracę jelit a co za tym idzie likwi­duje zaparcia.

Domowe metody na zapar­cia są nie­zwy­kle sku­teczne. Jed­nak mają dzia­ła­nie doraźne. Naj­le­piej jest wpro­wa­dzić do naszej diety wię­cej błon­nika. Sprawi on, że zapar­cia będą tylko wspo­mnie­niem. A błon­nik jest w 100% natu­ralny i warto o tym pamiętać.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

© 2017 Błonnik Witalny. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy
·