Jak stosować błonnik

Dzi­siaj na naszym forum dys­ku­syj­nym poja­wiło się pyta­nie o to, jak sto­so­wać błon­nik. Aż się zdzi­wi­łem, że do tej pory o tym jesz­cze nie napi­sa­łem. Pora więc nad­ro­bić zaległości.

Oczy­wi­ście spo­sób uży­cia błon­nika wital­nego zamiesz­czony jest na każ­dym opa­ko­wa­niu. Co jed­nak mają powie­dzieć osoby, które jesz­cze nie kupiły błon­nika? Zasta­na­wiają się jak się go sto­suje i czy nie jest to przez przy­pa­dek zbyt skom­pli­ko­wane? Nie jest. Ale przejdźmy do sedna.

Spo­sób uży­cia błon­nika wital­nego przed­sta­wia się następująco:

3 — słow­nie trzy — ( lub wię­cej, mniej — w zależ­no­ści od potrzeb)  łyżeczki błon­nika wital­nego zalać szklanką let­niej wody. Następ­nie należy pocze­kać od 3 do 5 minut aż ziarna błon­nika wital­nego spęcz­nieją. Po tym cza­sie należy nasz błon­nik wymie­szać i wypić. Naj­le­piej dodat­kowo popić wszystko dużą ilo­ścią wody. Błon­nik naj­le­piej sto­so­wać 3 razy dzien­nie na 15–30 minut przed posiłkami.

Warto pamię­tać, że do opty­mal­nego dzia­ła­nia błon­nika konieczne jest spo­ży­wa­nie dużej ilo­ści wody. Błon­nik wtedy pęcz­nieje, wypeł­nia nasz żołą­dek i zmniej­sza uczu­cie głodu. No i działa oczysz­cza­jąco. Oczysz­cza nasz orga­nizm i regu­luje pro­ces wypróżniania.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

© 2017 Błonnik Witalny. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy
·